Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Οικοδομή / ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Μέτρα ασφάλειας στην οικοδομή

/Images/Articles/Ασφάλεια_στην_οικοδομή.jpg

Οι οικοδομικές εργασίες και τα τεχνικά έργα γενικά αποτελούν εργασιακές δραστηριότητες με πολύ υψηλό δείκτη εργατικών ατυχημάτων. Η πρόκληση ατυχημάτων στα εργοτάξια οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μερικοί από τους οποίους είναι το γεγονός ότι κάθε έργο, κάθε μελέτη είναι διαφορετικά, οπότε ο χώρος και οι απαιτήσεις κάθε έργου διαφέρουν, μη προσφέροντας έτσι την ασφάλεια της γνώσης των συνθηκών εργασίας εκ των προτέρων. Επίσης, οι μελετητές και οι εργαζόμενοι δεν είναι πάντα κατάλληλα ενημερωμένοι για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων και το εργατικό δυναμικό, που πολλές φορές είναι εποχιακό, δεν έχει την απαραίτητη εργασιακή κατάρτιση. Εκτός των άλλων, στις οικοδομικές εργασίες αρνητικό ρόλο μπορεί να παίξουν οι καιρικές συνθήκες, οι εδαφολογικές ιδιαιτερότητες, καθώς και η πιθανή πίεση χρόνου που υπάρχει συνήθως σε τέτοιου είδους έργα και οδηγεί συχνά σε απροσεξίες.

 

 

Είναι εύκολα, επομένως, κατανοητό ότι κατά την κατασκευή κάποιου έργου οι κίνδυνοι πρόκλησης κάποιου ατυχήματος είναι σοβαροί και από την ανάλυση των παραγόντων και των αιτιών που τα προκαλούν οδηγούμαστε στους τρόπους πρόληψης τους. Είναι επομένως απαραίτητη η ενσωμάτωση μέτρων ασφαλείας και πρόληψης κινδύνων σε όλα τα στάδια μελέτης και κατασκευής.

 

 

Σε πρώτη φάση, πριν την έναρξη της κατασκευής, της κατοικίας σας για παράδειγμα, απαραίτητη και συνιστώμενη ενέργεια είναι η διαβίβαση γνωστοποίησης  στην επιθεώρηση εργασίας. Ο κύριος λοιπόν του έργου γνωστοποιεί στην επιθεώρηση εργασίας την έναρξη των εργασιών στον τόπο που πρόκειται να ανεγερθεί το κτίσμα, δίνοντας τα στοιχεία του έργου (στοιχεία ιδιοκτήτη, εργολάβου, μηχανικού, διεύθυνση κ.α.). Επόμενη υποχρέωση είναι η τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, όπου καταγράφονται τα μέτρα που παίρνονται στο εργοτάξιο. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται και στο Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, έντυπα τα οποία αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά  στην πολεοδομία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

 

Φροντίστε λοιπόν κατά την διεξαγωγή των εργασιών να τηρούνται τα αναφερόμενα στα παραπάνω έντυπα μέτρα ασφαλείας, γιατί είναι συνήθης αλλά λανθασμένη τακτική να μη δίνεται η πρέπουσα σημασία στον τομέα της ασφάλειας.

 

 

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστε ότι το σκάμμα της οικοδομής είναι περιφραγμένο με πλέγμα ή άλλο μέσο εύκολα ορατό, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης κάποιου ατόμου μέσα σε αυτό και αναρτήστε πινακίδα απαγόρευσης πρόσβασης ασχέτων με το έργο στο χώρο του εργοταξίου. Απαραίτητη είναι η οριοθέτηση του χώρου για ευκολότερη ρύθμιση των οχημάτων και η πρόβλεψη των χώρων εναπόθεσης των προιόντων της εκσκαφής και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Επιπλέον, μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται έτσι ώστε τα ικριώματα που χρησιμοποιούνται να είναι ασφαλή, έχοντας μεγάλο πλάτος ικανό για την ασφαλή μετακίνηση του εργατικού δυναμικού, το οποίο επιπλέον είναι απαραίτητο να φοράει κράνη ασφαλείας και κατάλληλο ρουχισμό, δηλαδή κλειστά παπούτσια, μάσκα προστασίας και γάντια. Τυχόντα ανοίγματα-τρύπες σε πλάκες, όπως π.χ. στα κλιμακοστάσια, στα φρεάτια ανελκυστήρων κ.α. πρέπει επίσης να είναι περιφραγμένα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται και στις ηλεκτρολογικές εργασίες, με την κατάλληλη μόνωση των καλωδίων για την αποφυγή    ηλεκτροπληξίας και άλλων ατυχημάτων.

 

 

Τα μέτρα ασφαλείας μπορούμε επομένως να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά που σχετίζονται με την ασφάλεια που προσφέρει ο χώρος του εργοταξίου κατά τη λειτουργία του και σε αυτά που πρέπει να ληφθούν από το ίδιο το εργατικό προσωπικό. Η τήρηση τους κρίνεται απαραίτητη σε κάθε φάση των οικοδομικών εργασιών, καθώς αποτρέπονται ατυχήματα που πολλές φορές μπορεί να είναι θανάσιμα. Είναι σίγουρα ευκολότερο από όλες τις πλευρές να λάβει κανείς τις απαραίτητες προφυλάξεις παρά να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα εργατικό ατύχημα και ο,τιδήποτε  αυτό συνεπάγεται σε συναισθηματικό, επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο καταλογισμού ευθυνών.

 

 

 

Ασημίνα Κουντεμάνη

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

Η φωτογραφία προέρχεται από:

http://libcom.org

 

 

 

 

http://libcom.org/files/images/news/worker_scaffold_0.png