Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Πράσινο Ενεργειακό Σπίτι / ΕΝΕΡΓ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

/Images/Articles/ενεργειακο_κτιριο.jpg


Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
καθιερώθηκε με τη θέσπιση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και αποσκοπεί στον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό του κτιρίου, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής του. Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης εκτιμώνται οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και εξετάζονται σφαιρικά οι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά του, όπως: η θέση και ο σχεδιασμός του κτιρίου σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες, η έκθεσή του στον ήλιο και η επίδραση γειτονικών κατασκευών, η μόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων, η απαιτούμενη ενέργεια για ψύξη, θέρμανση, ζεστό νερό, εξαερισμό, φωτισμό, οι κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου κλπ.

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αποτελεί πρόσθετη μελέτη, επιπλέον των ήδη απαιτούμενων μελετών που στοιχειοθετούν το φάκελο ο οποίος υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Αντικαθιστά τη μελέτη Θερμομόνωσης, δεδομένου ότι οι υπολογισμοί για τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνονται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.

Από την 1η Οκτωβρίου 2010 για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται ριζικά, με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα 50τμ, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία περιλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (Ν. 3661/2008, άρθρο 11). Στην περίπτωση κτιρίου μεικτής χρήσης, ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και ο έλεγχος της τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων που τίθενται για αυτήν, γίνεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα του κτιρίου που στεγάζει διαφορετική χρήση.

Ριζική ανακαίνιση θεωρείται η ανακαίνιση που πραγματοποιείται στα δομικά στοιχεία ή και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, της οποίας το συνολικό κόστος υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου, μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου, ή η ανακαίνιση που πραγματοποιείται σε ποσοστό άνω του 25% του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου. Εξωτερικό περίβλημα νοείται η συνολική εξωτερική επιφάνεια του κτιριακού κελύφους (τοιχοποιίες, φέρον οργανισμός, δώματα, στέγες, δάπεδα, πυλωτές, κλπ) συμπεριλαμβανομένων και των κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα, γυάλινες προσόψεις). Η αξία των εργασιών της ριζικής ανακαίνισης καθορίζεται από το συμβατικό ή αναλυτικό προϋπολογισμό των φορολογικών. Η αξία του κτιρίου καθορίζεται από το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου (ΠΔ 696/74, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 515/89). Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης ενός κτιρίου, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην έγκριση των εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και για τις οποίες απαιτείται έκδοση νέας οικοδομικής άδειας, εξετάζεται υποχρεωτικά και αιτιολογείται επαρκώς εάν εμπίπτει ή όχι στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης.

Σε κάθε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου αναβαθμίζεται στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, με σκοπό να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Οι επιλεγμένες ή μη επεμβάσεις τεκμηριώνονται επαρκώς με Τεχνική Έκθεση, ως προς τις τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές δυσκολίες, τη σχέση κόστους-οφέλους που προκύπτει από το βαθμό αναβάθμισης του κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται. Οι επεμβάσεις πρέπει να ολοκληρώνονται εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στον ΚΕΝΑΚ.

Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ η εκπόνηση και υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται επίσης στις εξής περιπτώσεις:

• Στην περίπτωση αναθεώρησης υφιστάμενης οικοδομικής άδειας για παράταση ισχύος και εφόσον δεν έχει γίνει καμία οικοδομική εργασία.
• Στην περίπτωση προσθήκης άνω των 50 τμ, καθ΄ ύψος ή κατ΄ επέκταση. Εφόσον η προσθήκη περιλαμβάνει χώρο ή χώρους που είναι λειτουργικά εξαρτώμενοι από το υφιστάμενο κτίριο απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης για το σύνολο του κτιρίου, δηλαδή για το υφιστάμενο και την προσθήκη. Αν η προσθήκη είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από το υφιστάμενο κτίριο η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται μόνο για την προσθήκη.
• Στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες (παραθεριστικές κατοικίες), για τα οποία ο φάκελος θα υποβληθεί μετά τη δημοσίευση του νόμου «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
• Σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου στο σύνολό του και επειδή επηρεάζεται σημαντικά η ενεργειακή συμπεριφορά του, ανεξάρτητα από το αν η οικοδομική του άδεια εκδόθηκε πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.


Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης δεν απαιτείται για κτίρια των εξής περιπτώσεων:

• Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους.
• Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
• Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο 2 έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων, με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, εκτός κατοικιών, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
• Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες κάθε έτος.
• Αυτοτελή κτίρια με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα 50τμ.

Διευκρινίζεται ότι για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και για τα αυτοτελή κτίρια με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα 50τμ, που εξαιρούνται από την απαίτηση εκπόνησης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου.


Νομίδου Μαρίνα
αρχιτέκτονας μηχανικός