Aρχική | Βοήθεια FAQ | Newsletter | Επικοινωνία
Αρχική / Πράσινο Ενεργειακό Σπίτι / ΕΝΕΡΓ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Ενδιαφέρομαι για:

Ενεργειακό πιστοποιητικό

/Images/Articles/Ενεργειακό_πιστοποιητικό.jpg

Η νέα ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων θα αποτελέσει το κίνητρο για κατασκευές πιο φιλικές προς το περιβάλλον μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και παράλληλα προσδίδοντας πολλαπλά οικονομικά οφέλη στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές τους. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πλέον θα αξιολογείται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και για πρώτη φορά ο ενδιαφερόμενος αγοραστής ή ενοικιαστής θα έχει τη δυνατότητα να συνυπολογίζει μεταξύ άλλων την ενεργειακή συμπεριφορά του ακινήτου για την εκτίμηση της αξίας του.

Σύμφωνα με το ν.3661/2008 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2001/91/ΕΚΣ, επεκτάθηκε και στη χώρα μας η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2001/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα νέα κτίρια και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Με το 1533/24.9.2010 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: Εφαρμογή ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.5825/30.3.2010 «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚΒ407), καθορίζεται η έναρξη εφαρμογής της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης;

  • Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή τη ριζική ανακαίνιση υφισταμένου κτιρίου. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την έκδοση του πιστοποιητικού, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κελύφους (τοποθέτηση κουφωμάτων, υαλοπινάκων, χρωματισμοί κλπ), η τοποθέτηση όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η ρευματοδότηση του κτιρίου.
  • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται να εκδοθεί για την πώληση ή τη μίσθωση κτιρίων, το οποίο θα διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον μισθωτή αυτών. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφό του πιστοποιητικού. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό.
  • Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου βάσει σχεδίων, το πιστοποιητικό εκδίδεται και προσκομίζεται στον αγοραστή μετά την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εξοφληθεί το ακίνητο.
  • Σε κτίρια μεικτής χρήσης, δηλαδή σε κτίρια όπου φιλοξενούν διαφορετικές χρήσεις (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κλπ) όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου.


Ποιος καλύπτει τις δαπάνες για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης;

Τις δαπάνες για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού αναλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης. Η ενεργειακή πιστοποίηση οριζοντίων ιδιοκτησιών, πχ πολυκατοικιών, βασίζεται σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου, εφόσον πρόκειται για συγκροτήματα με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης. Η δαπάνη έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου βαρύνει, κατά περίπτωση, τον κύριο ή τους συγκυρίους ολόκληρου του κτιρίου, κατά το ποσοστό συγκυριότητας του καθενός.

Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Περιλαμβάνει κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Συνοδεύεται επίσης από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε σχέση με το κόστος που μπορεί αυτή να συνεπάγεται. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

Ποιος εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου εκδίδεται από ειδικευμένους και για το σκοπό αυτόν διαπιστευμένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο από τον Κανονισμό, Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου;

Η ενεργειακή επιθεώρηση διεξάγεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και αποσκοπεί στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός) και συνολικά, στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

Κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου πραγματοποιείται ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Τα στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης λαμβάνονται από τα αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια του κτιρίου, τη μελέτη θερμομόνωσης ή την ενεργειακή μελέτη, το αρχείο συντήρησης εγκαταστάσεων (εφόσον υπάρχει) και από πληροφορίες του ιδιοκτήτη/διαχειριστή και πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο για καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων.

Η ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης αφορά στη συνολική ωφέλιμη εγκατεστημένη ονομαστική θερμική ισχύ του κτιρίου. Αντίστοιχα η ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού αφορά στη συνολική ωφέλιμη εγκατεστημένη ονομαστική ψυκτική/θερμική ισχύ του κτιρίου.

Ποιο είναι το κόστος για την ενεργειακή επιθεώρηση;

Ενδεικτικά, το κόστος για την ενεργειακή επιθεώρηση, όπως έχει καθοριστεί, για περιπτώσεις κατοικιών διαμορφώνεται ως εξής:

  • 2,46€/τμ για κάθε μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας (ελάχιστο κόστος 246 €).
  • 1,85 €/τμ για κάθε μονοκατοικία (ελάχιστο κόστος 185 €).
  • 1,23 €/τμ για ολόκληρη πολυκατοικία (ελάχιστο κόστος 246 €).
  • 221-369€ για τους λέβητες και εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης παλαιών πολυκατοικιών.
  • 369-615€ για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων κατοικιών άνω των 4 κλιματιστικών σωμάτων.


Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ισχύει, κατά το ανώτατο όριο, για δέκα χρόνια. Τα πιστοποιητικά για τους λέβητες και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης καθώς και τις εγκαταστάσεις κλιματισμού απαιτείται να ανανεώνονται πιο τακτικά, ανάλογα με την ονομαστική ισχύ των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.

Εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα ετών.

Πότε ξεκινάει η εφαρμογή έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών;

Η έναρξη εφαρμογής για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ως προαπαιτούμενου για τις αγοραπωλησίες και τη μίσθωση ακινήτων καθορίστηκε για την 9η Ιανουαρίου του 2011.

Για την περίπτωση κτιρίων για τα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, αλλά η κατασκευή τους ολοκληρώνεται μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικού, πέραν των περιπτώσεων αγοροπωλησίας ή μίσθωσης.


Νομίδου Μαρίνα
αρχιτέκτονας μηχανικός